Voorwaarden


Leveringsvoorwaarden voor diensten en producten van iActiv

 

Artikel 1: Toepasselijkheid


Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door iActiv geleverde producten en diensten:
- Vermeldingen van klanten op marketingwebsites van iActiv.
- Website- en zoekmachineoptimalisatie (Google SEO).
- Online advertentie- en marketingcampagnes (Google AdWords).
- Domeinnaam registratie en webhosting.
- Overige internetdiensten en producten.
 
Artikel 2: Prijzen


2A.) Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw).
2B.) iActiv is gerechtigd haar prijzen, diensten en leveringen, zomede deze leveringsvoorwaarden te wijzigen.
 
Artikel 3: Betaling


3A.) Betaling van de overeengekomen vergoeding voor diensten van iActiv dienen door de afnemer binnen 14 dagen vanaf de aangegeven factuurdatum te worden voldaan via de bank. Afnemer kan zich niet beroepen op enige korting, verrekening of opschorting van de betaling. Bij niet tijdige betaling als even bedoeld is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door iActiv is vereist.
3B.) De afnemer betaalt, tenzij anders overeengekomen, altijd een maand van tevoren en nooit achteraf. 
3C.) In geval van verzuim van afnemer stuurt iActiv een betalingsherinnering en heeft de afnemer een laatste periode van 14 dagen om de verschuldigde kosten te voldoen. iActiv heeft recht op volledige vergoeding van zowel de buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus voortvloeiend uit het feit dat de afnemer verzuimt te betalen.
3D.) iActiv is gerechtigd elke afnemer zonder aankondiging of ingebrekestelling van het gebruik van iActiv diensten af te sluiten, zodra afnemer jegens iActiv in verzuim is. De periodieke kosten blijven gedurende die tijd verschuldigd.
Dit betekend dat in geval van overschrijding van de betaaltermijn de dienst tijdelijk buiten werking wordt gesteld totdat de volledige vordering voldaan is.
 
Artikel 4: Duur en einde van de overeenkomst


4A.) Diensten van iActiv worden afgenomen voor een periode van 3, 6 of 12 maanden. Automatische verlenging van overeenkomsten is niet van toepassing, tenzij dit specifiek is overeengekomen.
4B.) iActiv is gerechtigd elke overeenkomst met afnemer buitengerechtelijk te ontbinden in geval van faillissement, surséance van betaling of onder curatele of onder bewindstelling van afnemer met ingang van de datum waarop deze omstandigheid intreedt.
 
Artikel 5: Diensten van iActiv


5A.) iActiv draagt zorg voor de beschikbaarheid van haar website(s) waarbij zij er zich voor inspant om een optimale situatie te bieden. iActiv garandeert echter niet dat haar websites te allen tijde beschikbaar zullen zijn door o.a. verbindingsproblemen, storingen bij providers of in het netwerk van de afnemer e.d. Voor het tijdelijk buiten gebruik zijn van diensten van iActiv, veroorzaakt door derden, kan iActiv niet aansprakelijk worden gesteld.
 
Artikel 6: Aansprakelijkheid


6A.) iActiv is niet aansprakelijk voor de beveiliging, weergave of de juistheid van de door de afnemer ingebrachte gegevens. Tevens is iActiv niet aansprakelijk te houden voor de inhoud van teksten en overige content, op websites van afnemers. Tevens is iActiv niet aansprakelijk te houden voor gegevensverlies veroorzaakt door hackers of derden.
6B.) iActiv is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, hieronder begrepen aansprakelijkheid en schade tengevolge van opzet en/of grove schuld van werknemers en hulppersonen, tenzij de tekortkoming iActiv kan worden toegerekend op grond van opzet of grove schuld van leidinggevend personeel.
6C.) iActiv kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het uitblijven van omzetstijgingen/of opdrachten en/of toename van aantal klanten en/of bezoekers. 
 
Artikel 7: Verplichtingen afnemer


7A.) Het is niet toegestaan de aan de afnemer ter beschikking gestelde ruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, de goede zeden, de openbare orde, de Netiquette en deze leveringsvoorwaarden. Hieronder vallen onder meer de volgende handelingen en gedragingen:
- Het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermd(e) werk(en) en het anders zins handelen in strijd met de intellectuele (eigendoms)rechten van derden;
- Het verspreiden van (kinder)pornografie; seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
 
Artikel 8: Beheer van de systemen van iActiv


8A.) iActiv is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking haar websites tijdelijk buiten gebruik te stellen en/of het gebruik hiervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud en voor eventuele door iActiv te verrichten aanpassingen en/of verbeteringen van haar systemen en websites.

 

Artikel 9: Geschillen


9A.) Op alle uit deze leveringsvoorwaarden voortvloeiende rechtsbetrekkingen is Nederlands recht van toepassing.
9B.) Het door gerechtelijke uitspraak ongeldig verklaard zijn van één of meerdere bepalingen van deze leveringsvoorwaarden laat de gelding van de overige bepalingen onverlet.